Komente dhe Përgjigje

Të gjitha komentet janë dërguar anonimisht nga aplikacioni. Ne jemi të përkushtuar për t’i lexuar dhe për t’iu përgjigjur të gjitha komenteve, prandaj mos hezitoni të na kontaktoni.

Please, make This application in Spanish, and make that it works in my country Chile. Thanks a lot

We've noticed reports coming from Chile and other Spanish speaking countries so we're currently translating the app in Spanish. It will be available in the next version. However, it will take more than just translating the app to make it work in Chile. We need people over there to consistently use to app so that we can detect trends and patterns of harassment. But that's not it, we're also going to need institutions to get involved in actually using the data to drive action on the ground that will put a stop to sexual harassment. Help us make the app truly work in Chile by getting people involved!

Si mundë të kontriboj në hart? D.m.th. nese e lajmeroj një shqetësim, a shenohet direkt në hart? Applikationi funksionon vetem në Kosovë, apo edhe në Shqiperi/Maçedoni/tjera shtete?

Aplikacioni është i qasshëm nga të gjitha vendet përfshirë edhe Shqiperinë. Tek pjesa për të dhënat e përdoruesit mund të përcaktohet shteti dhe qyteti përkates. Raportimet të cilat bëhen nga Shqiperia do te paraqiten në hartë, në qoftë se gjatë raportimit zgjidhet të dërgohet kordinatat e lokacionit duke aktivizuar GPS.

I've tried reporting twice now but a message shows up saying "an error has occurred". Please fix this.

We fixed it! And we also saved your story (the one about your bus trip back home). This was a mistake on our part, so thank you for identifying it and letting us know. We had set a limit of 500 characters for users to input their stories but yours was 1,344 characters long! It's encouraging to see that people like yourself are taking the time to write their story in great detail so we've raised the character count limit to accommodate for this.

please help Honduran women they live sexual harassment every day

We can start helping by making the app available in Spanish and you can start helping by using the app and getting as many Hondurans to use it. Having an app available is not enough, we need to have people actually using it to collect evidence and narratives of sexual harassment. Then, with enough data, the appropriate authorities, advocacy groups, and activists will have the needed evidence to preemptively respond to the detected trends and patterns of gender-based violence.

Please change the genders to man, woman, and other

You are correct to request this! Since our data focuses on gender and not sex, the correct form would be women/men as opposed to the sex denominations. We've already fixed this on the website and it will be fixed for the app as soon as we release the next update (soon!).

How is my data used?

Once we start getting enough data, we'll be able to start detecting trends and patterns of sexual harassment. For instance, we'll notice if certain types of harassments are prone to occur during specific times or in specific areas. This kind of data analysis is the evidence that authorities need to design and implement preventive measures. Once we start getting a whole lot of data, we'll be able to predict when and how some harassments occur! So to answer your question, your data isn't used on its own but as a one of many inputs. The more the input, the better equipped we are to fight gender-based violence and harassment!

Cka bohet nese e rapprtojme te ju ndonje abuzim?

Kur të mbledhim të dhëna të mjaftueshme nga raportimet, do të jemi në gjendje ti detektojmë format dhe trendet e ngacmimit seksual. Për shembull, do t’i diktojmë se në qfarë kohe dhe hapësire specifike ndodhin tipe të caktuara të ngacmimit. Këto lloje të analizave të të dhënave janë një evidencë që ju nevoitet autoriteteve të dizajnojnë dhe implementojnë masa parandaluese. Në momentin kur kemi të dhëna të mjaftueshme, do të jemi në gjendje ta parashikojmë së kur dhe si po ndodhin ngacmimet! Për të ju përgjigjur pytjes tënde, të dhënat e tua nuk do të përdorën vetvetiu, por do të jenë pjesë e tërësisë së të gjitha inputëve. Sa më shum të dhëna të mledhura, aq më e lehtë do të bëhet lufta kundër dhunës me bazë gjininë, dhe ngacmimit!